ESOK-hanke 2006-2011

Oppimis- ja lukivaikeuksisen oppijan tukeminen ja ohjaus MAMK:ssa

Mikkelin ammattikorkeakoulun Esteettömän opiskelun hankkeet -hankekorin osahanke.

Hankkeen tavoitteet:

  • lisätä koulutuksen yhdenvertaisuutta ja esteettömyyttä,
  • edistää erityisesti Mikkelin ammattikorkeakoulun opiskelijoiden oppimisvalmiuksia,
  • edistää myös muiden toisen ja korkea-asteen kouluttajien sekä asiantuntijoiden kompetenssia oppimisvalmiuksien tukemisessa,
  • lisätä eri hallinnonalojen ja eri ammattiryhmien yhteistyötä erilaisten oppijoiden tukemisessa,
  • kartoittaa ja kehittää erilaisia tukipalveluita.


Toteutus

Oppijan tuen muodot ja hallintorajat ylittävä erilaisen aikuisoppijan (erityisesti suomea vieraana kielenä puhuvan oppijan ja oppijan, jolla on erilaisia oppimisvaikeuksia) tukipolku selvitetään ja siitä tiedotetaan opiskelijoille, Mikkelin ammattikorkeakoulun henkilöstölle ja seutukunnan asiantuntijoille.

Lisäksi Mikkelin ammattikorkeakoulussa annetaan toimenpidesuositukset siitä, miten erilainen oppija otetaan huomioon opintoihin valittaessa, opetuksessa ja ohjauksessa, harjoittelussa, tenteissä, tehtävien, opinnäytetyön ja kypsyysnäytteen tekemisessä sekä näiden opintosuoritusten arvioinnissa.

Oppimisen tuen tarve selvitetään kyselyin. S2 (suomi vieraana ja toisena kielenä)-koulutustarjonnasta tehdään kysely Pieksämäen, Savonlinnan ja Mikkelin alueen potentiaalisille koulutuksen järjestäjille.

Koulutus oppimisvalmiuksien tukemisesta, erilaisten oppijoiden huomioon ottamisesta ja erityyppisistä oppimisvaikeuksista toteutetaan verkkomuotoisesti opiskelijoiden intrassa antamalla tietoiskuja erityyppisistä oppimisvaikeuksista sekä saatavilla olevista itsehoitokeinoista ja tukitoimista sekä casein eli oppimisen tarinoita kertomalla/näyttelemällä. Matemaattisista oppimisvaikeuksista koulutus järjestetään livenä ja verkkovälitteisesti Niilo Mäki Instituutin ja joidenkin ammattikorkeakoulujen hyvien käytäntöjen kuvauksella.

Hankkeen toiminta-aika on vuosi 2009.

Lisätietoja

Helena Korhonen
Projektipäällikkö
etunimi.sukunimi (at) mamk.fi