ESOK-hanke 2006-2011

Yrkeshögskolestuderandenas psykosociala hälsa.

En jämförande studie mellan utländska och finska nybörjarstuderanden vid Arcada 2006-2007.

Sammandrag

Högskolornas målsättning under 2000-talet har varit att öka antalet utländska studeranden. Utlänningar lockas till landet med studier som ger kontaktmöjligheter till arbetslivet och examen samt tillträde till arbetsmarknaden. Integreringen i studiesamfundet, i arbetslivet och i samhället innebär emellertid en stor utmaning med tanke på likabehandling av alla studenter oberoende av kulturtillhörighet. Undersökningen avsåg att klargöra skillnaderna mellan utländska och finska yrkeshögskolestuderandes upplevelser i början av studierna beträffande träffsäkerhet i studieval, studieplanering, behov av psykosocialt stöd och upplevelse av självkänsla och integrering. Undersökningen genomfördes som en deskriptiv enkätstudie på yrkeshögskolan Arcada 2007. 286 respondenter svarade, vilket var 59 % av samtliga inskrivna nybörjarstuderanden.

De utländska yrkeshögskolestuderandena inleder sina kulturella och språkliga svårigheter till trots, sina studier i samma takt som de finska studerandena. Emellertid ökar det osäkra studievalet i kombination med integreringssvårigheter sannolikheten för att de utländska yrkeshögskolestuderandena drar ut på studietiden eller avbryter studierna. På de utländska studerandenas långsamma integrering i samhället följer sänkt självkänsla och minskad framtidstro, som tar sig uttryck i betydande behov av psykosocialt stöd.

Närmare information om undersökningen ges av:

Iselin Krogerus-Therman HvL, F.M, prorektor, Arcada – Nylands svenska yrkeshögskola

Marianne Mustajoki HVM, doktorsstuderande, byråchef Esbo social- och hälsovårdssektor

Berätta oss om fungerande praktik!

Känner du till praktiker som gör det lättare att uppmärksamma mångfalden bland studenterna?

Projektet ESOK samlar in kunskap om praktiker och utvecklingsprocesser i högskolorna som hjälper oss att uppmärksamma den mångfald som finns bland studenterna.

Berätta om dina erfarenheter >>