ESOK-hanke 2006-2011

Projektet ESOK - Allomfattande högre utbildning


Jämlika studiemöjligheter för alla

Det centrala syftet med projektet är att röja fysiska, psykiska och sociala hinder för studier och inlärning inom den högre utbildningen, så att var och en jämbördigt kan studera tillsammans med andra oberoende av sina personliga egenskaper.

ESOK figur

Figur i text form

Projektet stöder tillgänglighetsarbetet i alla högskolor genom att aktivera samarbete och nätverksbildning, samt genom att organisera utbildning och utarbeta riktlinjer och rekommendationer. Samtidigt sprids kunskap om god praxis. I projektorganisationen ingår 10 pilothögskolor och 20 olika organisationer.

ESOK-projektet startade hösten 2005 som underlag ligger undervisningsministeriets utredning Esteetön opiskelu yliopistoissa (2005), ”Tillgängliga studier vid universitet”. Projektet får finansiering från undervisningsministeriet under åren 2007-2009. Enligt åtgärdsrekommendationer från undervisningsministeriet röjer ESOK studiehinder för alla som är verksamma vid yrkeshögskolor och universitet. Särskilt gäller dock detta studenter med något funktionshinder och personer med ett annorlunda inlärningssätt. Andra grupper som speciellt berörs är inlärare i hög ålder eller som tillhör någon språk- eller kulturminoritet.


År 2009 i ESOK-projektet


Arbetsgrupper: Högskolornas Tillgängligt studerandeurval -rekommendationer bearbetas enligt erhållna utlåtanden. Rekommendationen publiceras i april 2009. Högskolornas jämlikhetsplaner och -anvisningar kartläggs. En guide för uppgörande av jämlikhetsplaner vid högskolor publiceras våren 2009.

Instruktionsmaterial: De tre första handböckerna med grundläggande instruktioner om hur mångfalden av studerande ska uppmärksammas i högskolorna publiceras i februari 2009.

Skolning: Enligt ESOK-projektets målsättningar samt de önskemål som kommit från högskolorna ordnas skolning som ett samarbete mellan olika aktörer. ESOK-projektets riksomfattande seminarium ordnas 6-7.5.2009 i Helsingfors. Utöver de finska sakkunniga har seminariet även föreläsare från England och de nordiska länderna. Ett avslutande seminarium för ESOK-projektet ordnas 1.12.2009.

Samarbetsnätverk: Syftet är att hjälpa de kontaktpersoner som sköter jämställdhet och tillgänglighet i högskolorna att bygga upp fungerande nätverk. Internationellt samarbete och skapande av ett nätverk mellan nordiska högskolor främjas.

Tillgänglighet på högskolornas nätsidor 2009: Den tekniska tillgängligheten av högskolornas nätsidor testas och innehållet som beskriver studiernas tillgänglighet kartläggs under våren 2009. 

HEAG: Tillgänglighetsguiden för europeiska högskolor ”Higher Education Accessibility Guide” (HEAG) förnyas och sakinnehållet uppdateras. Hannu Puupponen från ESOK-projektet representerar Finland i arbetsgruppen. 


Koordinatorer

Hannu Puupponen
Jyväskylä universitet
Tel. + 358 14 260 3734
hannu.puupponen@adm.jyu.fi

Merja Ylönen
Diaconia yrkeshögskola
Tel. + 358 500 523 702
merja.ylonen@diak.fi

Berätta oss om fungerande praktik!

Känner du till praktiker som gör det lättare att uppmärksamma mångfalden bland studenterna?

Projektet ESOK samlar in kunskap om praktiker och utvecklingsprocesser i högskolorna som hjälper oss att uppmärksamma den mångfald som finns bland studenterna.

Berätta om dina erfarenheter >>