ESOK-hanke 2006-2011

Arvioinnin taustaa

Mitä arvioitiin?

Arvioinnissa selvitettiin, miten hyvin opiskelun esteettömyyttä kuvailevaa tietoa oli saatavissa ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen verkkosivuilta huhti-toukokuussa 2008.

Tiedon etsintää tehtiin opintojen aloittamista harkitsevan henkilön kannalta. Arvioijat navigoivat sivuilla ja käyttivät apunaan hakupalveluja tietojen löytämiseksi.

Lisäksi testattiin verkkosivujen teknistä esteettömyyttä useilla eri ohjelmilla.

Miksi arvioitiin?

Arvioinnin tavoitteena oli kerätä tietoa korkeakoulujen verkkosivujen saavutettavuudesta ja opiskelun esteettömyydestä sekä:

 • edistää opiskelun esteettömyyttä koskevan tiedon saantia,
 • tukea korkeakoulujen esteettömyystyötä tarjoamalla vertailukohtia,
 • aktivoida keskustelua opiskelumahdollisuuksien yhdenvertaisuuden kehittämiseksi.

Arvioinnin ja raportoinnin eteneminen

1. Arviointikriteerit olivat opiskelijoiden, korkeakoulujen henkilöstön ja järjestöjen kommentoitavina.

2. Arviointikriteereitä kehiteltiin tulosten perusteella.

3. Tarkistetut kriteerit ja arvioinin toteuttaminen tiedotettiin etukäteen korkeakoulujen esteettömyysyhteyshenkilöille ja yhteistyökumppaneille sähköpostitse.

4. Arviointi toteutettiin huhti-toukokuussa.

5. Arvioinnin tulokset toimitettiin korkeakoulujen yhteyshenkilöille kommentoitaviksi viikoilla 21-22.

6. Tulokset julkistetaan ESOK-portaalissa kahdessa vaiheessa: 02.06. ja 18.06.

7. Arviointimenetelmää kehitetään edelleen vuoden 2009 arviointia varten

Arvioinnin esteettömyyskäsitys - mitä, kenelle ja miten?

Opetusministeriön toimenpidesuosituksissa (2005) korkeakoulujen kehittämistavoitteena on tarjota yhdenvertaiset opiskelumahdollisuudet jokaiselle yksilöllisistä ominaisuuksista riippumatta. Esteettömyys koskettaa jokaista, mutta on erityisen korkeakouluissa toimiville:

 • joilla on jokin vamma,
 • jotka ovat erilaisia oppijoita,
 • jotka kuuluvat kieli- tai kulttuurivähemistöön ja/tai
 • jotka ikääntyvät.

Arviointikriteereissä ja käytettävissä testeissä painottuu muita ryhmänäkökulmia enemmän vammaiselle opiskelijalle tarjolla oleva tieto ja sen saavutettavuus.

Arvioinnin käytännön toteutus

Arvioitavina olivat korkeakoulujen sivustot, joita oli yhteensä 61:

 • ammattikorkeakoulut 26
 • yliopistot 19
 • ruotsinkielistä opetusta antavat ammattikorkeakolut 8
 • ruotsinkielistä opetusta antavat yliopistot 8

Arvioinnin osa-alueet olivat Aloitussivun esteettömyys ja käytettävyys, Opiskelun esteettömyyttä koskevan tiedon löydettävyys ja Löydetty opiskelun esteettömyyttä koskeva tieto.

Arviointityö käynnistyi 08.04. arviointitapahtumalla Taideteollisessa korkeakoulussa. Tapahtumassa etsittiin esteettömyystietoja ja testattiin aloitussivuja Foxability-testillä. Lisäksi Arlainstituutin testiryhmä  arvioi sivujen esteettömyyttä ja tiedon löydettävyyttä ruudunlukuohjelmaa käyttävän sokean opiskelijan kannalta.

Joidenkin arviointien tuloksia täydennetään vielä. Kaikkia sivuja ei saatu arvioiduiksi teknisten testien automatisoidussa ajossa, joten niitä tehdään yksilöllisesti. Sisältöjen osalta saadaan täydennystä korkeakoulujen yhteyshenkilöiltä ja Arlainstituutin testiryhmä viimeistelee omaa osuuttaan. Mahdollisimman moniin arviointeihin otetaan mukaan myös 01.08. toimintansa aloittavat Ammatttikorkeakoulu Metropolia sekä Yrkeshögskolan Novia.