ESOK-hanke 2006-2011

Este vai hidaste?

Opiskelija saattaa kohdata opinnoissaan vaikeuksia, jotka pahimmillaan johtavat opiskelusta ja elämästä vieraantumiseen. Monelle opiskelijalle este on kuitenkin vain hetkellinen hidaste, josta selvitään.
Elina Pekonen

Yhteiskuntatieteiden maisteri Elina Pekonen kartoitti opinnäytetyössään Esteitä opintopolulla? Kuopion yliopiston (nykyään osa Itä-Suomen yliopistoa) opiskelijoiden kokemuksia esteettömyydestä, opintojen etenemisestä ja opinnonohjauksesta.

Tutkimuksen aineisto koostuu opiskelijoiden haastattelumateriaalista. Pekosen näkökulma perustuu siihen, että yliopisto-opiskelijat ovat asiantuntijoita oman opiskelunsa suhteen.

Pekonen on työskennellyt Kuopion yliopiston ylioppilaskunnassa ja sittemmin Kuopion yliopistossa, jolloin opiskelijoiden ohjaukseen liittyvät asiat tulivat hänelle tutuiksi. Näitä asioita oli luontevaa käsitellä myöhemmin gradussa.

- Halusin tuoda esiin opiskelijoiden kokemuksia esteettömyys- ja ohjausasioista. Kysymykset vaikuttivat ajankohtaisilta, kun samaan aikaan julkisuudessa vaadittiin tehokkaampaa opiskelua ja lyhyempiä opiskeluaikoja, Pekonen tarkentaa tutkimuksensa motiiveja.

Esteet koetaan eri tavoilla

Vaatimukset lyhemmistä opiskeluajoista eivät ole tasapainossa nykytilanteessa, jossa opiskelun eteneminen on riippuvainen monesta tekijästä, joihin kaikkiin opiskelija ei pysty suoraan vaikuttamaan. Tutkimus tuo esiin opiskelijoiden inhimillisen näkökulman, jossa korostuu yksittäiset haasteet ja tarpeet.

Pekoselle oli tutkimusta tehdessään antoisinta havaita, millaisista asioista opiskelun esteet muodostuvat.

- Esteet ovat monenlaisia, eikä niitä voi ennalta arvata. Joku itsestä pieneltä tuntuva asia voi olla yksittäiselle opiskelijalle merkittävä este opiskelun tai elämän kannalta.

Tutkimukseen haastateltiin 17 opiskelijaa. Pekonen jakaa opiskelijoiden kokemat esteet seuraavasti:

  • 1. Vammat ja sairaudet
  • 2. Sosiaaliset ja kulttuuriset esteet
  • 3. Oppimisvaikeudet
  • 4. Taloudelliset haasteet
  • 5. Ajanhallinta ja muun elämän yhteensovittaminen opiskelun kanssa
  • 6. Opetukseen ja opintojen ohjaukseen liittyvät esteet

10 opiskelijaa 17:sta koki, että esteillä tai haasteilla, joita he olivat opintojensa aikana kokeneet, ei ole ollut vaikutusta opintojen etenemisessä. Toisaalta moni totesi, että opiskelun laatuun esteillä oli ollut suuri merkitys.

Myös opiskelija kantaa vastuuta

Opiskelijoilta itseltään tulee monia arvokkaita kehitysehdotuksia koskien esteettömyyttä:

Opiskelijat toivoivat, että ohjaajat ottaisivat tulevaisuudessa hanakammin opiskelijoihin yhteyttä, esimerkiksi sähköpostitse, jos opinnot eivät etene.
"Olisi hyvä saada tietoa enemmän työmarkkinoista, sivuainevalinnoista ja mihin valmistutaan. Esimerkiksi miten meidän erilaisuutta voisi hyödyntää siten, että yhteiskunta voisi hyötyä siitä."
Opiskelijat kokivat, että yliopiston internetsivuilla on esteettömyystietoa, mutta erilaisuuden hyväksynnän voisi vielä liittää yliopiston imagoon. (Pekonen 2010, 49-53.)

- Olisi tärkeää, että opiskelija ottaa hyvissä ajoin puheeksi, kun opintopolulla tulee vastaan esteitä, jotta asiat eivät paisu mahdottomiksi. Kun on avoin ja pyytää tukea yliopiston ohjausverkostosta, vie esteettömyyttä eteenpäin, Pekonen huomauttaa.

Pekonen mainitsee myös opiskelijoiden vastuun toisistaan.

- Vastaavasti jos havaitsee jonkun opiskelijan tarvitsevan tukea, kannattaa kysyä, tarvitseeko opiskelija apua.

- Opiskelija-aktiivien ja ainejärjestöjen on tärkeää olla mukana keskustelemassa yliopistoyhteisöä koskevista asioista. Ainejärjestöt tiedottavat ja tukevat opiskelijoita, jotta opiskelijat eivät jää yksin esteettömyysasioiden kanssa.

Entä miten voisi toimia sellaisten opiskelijoiden suhteen, jotka eivät syystä tai toisesta pyydä tai vastaanota erityisjärjestelyjä, vaikka he tarvitsisivatkin sellaista?

- Yliopisto-opiskelijat ovat aikuisia ihmisiä ja vastuussa omasta työskentelystään sekä oppimisestaan. Jos opiskelija ei halua erityisjärjestelyjä, vaikka olisi oikeutettu niihin, niin se on hänen asiansa. Jotkut opiskelijat eivät halua erityisjärjestelyjä leimaantumisen takia. Heillä tulee kuitenkin olla saatavilla riittävästi henkilökohtaista ohjausta ja tukea opintopolun eri vaiheissa ja ongelmatilanteissa.

Lopussa ratkaisu seisoo

Tutkimuksen lopussa on listattu seitsemän kehittämisehdotusta Kuopion yliopistolle.

- Ajatuksena jäi, että opiskelijoiden laadukkaaseen ohjaukseen ja erityisjärjestelyjen tarjoamiseen tulee panostaa yliopistoissa myös tulevaisuudessa. Tarve ei tule vähentymään vaan se pikemminkin kasvaa, Pekonen arvioi.

- Kuopion yliopistossa on panostettu muun muassa 2000-luvun aikana ohjauksen ja opiskelijoiden hyvinvointiasioiden kehittämiseen. Henkilökunta on ollut kehittämistyössä mukana. Tosin kehittämistä on varmasti edelleen.

Ainakaan toistaiseksi Itä-Suomen yliopisto, johon Kuopion yliopisto nykyään kuuluu, ei ole päivittänyt esteettömyysohjelmaansa, joka on luettavissa esimerkiksi yliopiston nettisivuilta.

- Yliopiston perinteisiin kuuluu individualismin ja akateemisen vapauden korostus, jonka mukaan opiskelijoiden perään ei huudella, vaikka opintojen suorittaminen on hidastunut tai keskeytynyt.

Kuitenkin perinteet ovat muuttumassa ulkopuolisen painostuksen myötä.

- Viime vuosina yliopistoilta on alettu vaatia tehokkaampaa ja taloudellisempaa toimintatapaa, minkä tiimoilta myös passiivisiin opiskelijoihin on alettu ottamaan yhteyttä. Yhteydenottotapoja on kehitetty, mutta toimintaeroja vielä on.

Pekosen mukaan paras näkemys kehittämisehdotusten toteutumisesta löytyisi suoraan hänelle tutulta kentältä.

- Sitä, ovatko asiat menneet parempaan vai heikompaan suuntaan, olisi mielenkiintoista kysyä jälleen opiskelijoilta.


Elina Pekonen: Esteitä opintopolulla? Opiskelijoiden kokemuksia esteistä ja esteettömyydestä Kuopion yliopistossa (.pdf-tiedosto, 740kt)

Esteetön opiskelu Itä-Suomen yliopistossa


Otto Myöhänen
HuK, korkeakouluharjoittelija
ESOK-hanke

(Kuka on Otto Myöhänen?)