ESOK-hanke 2006-2011

Housing Enabler kutsuu edistämään esteettömyyttä

Susanne IwarssonProfessori, toiminaterapeutti Susanne Iwarsson on kehittänyt asuntojen esteettömyyden arvioimiseksi Housing Enabler -menetelmän professori Edward Steinfeldin työn pohjalta.
-Housing Enabler on ensisijaisesti toimintaterapeuttien käyttöön, mutta hyödyllinen myös suunnittelun ja rakentamisen eri vaiheissa, toteaa Iwarsson.

Menetelmällä saadaan koulutettujen arvioijien käytössä tutkitusti luotettavia tuloksia. Iwarsson on esitellyt Housing Enabler-menetelmää ja kouluttanut arvioijia useissa eri maissa. Näkyviä vaikutuksia on saatu aikaiseksi Pohjoismaissa, Saksassa, Englannissa, Latviassa, Unkarissa ja Hong Kongissa.
-Näissä maissa on päästy käsiksi varsinaiseen kehittämistyöhön. Mallia käytettiin myös Euroopan komission rahoittamassa ENABLE-AGE -projektissa. Saimme projektista pätevää tietoa eurooppalaisista ympäristöistä sekä tutkimuskäyttöön että ikäihmisten asunto- ja terveyspolitiikkaa varten.

Selvitykseen perustuva raportti ikäihmisten asuinympäristön suurimmista esteistä on äskettäin hyväksytty tieteelliseen julkaisuun.
-Kun tulokset ovat näin laajasta ja laadukkaasta tutkimusprojektista, tämä on todella merkittävää, iloitsee Iwarsson.

Arviointimallin kolme keskeistä vahvuutta

Iwarssonin mukaan Housing Enabler on ainoalaatuinen menetelmä ensinnäkin koska se ottaa huomioon esteettömyyden osatekijöistä sekä yksilön toimintakyvyn että ympäristön vaikutuksen. Näin ollen menetelmä pystyy kuvaamaan yksilön ja ympäristön yhteensopivuuden.
-Useimmat hyvätkin mallit, joihin olin perehtynyt, keskittyvät vain ympäristöön, mitä ei voi pitää riittävänä.

Toiseksi arviointi ottaa huomioon erilaisten toiminnanrajoitteiden yhdistelmät.
-Arjen todellisuudessa ihmisillä ei ole tätä tai tuota toiminnan rajoitetta. Useilla ihmisillä on viimeistäänkin myöhäisessä iässä useita erilaisia rajoitteita.

Kolmas vahvuus on, että esteettömyysongelmien kokonaisvaikutusta voidaan kuvata määrällisesti käyttämällä tietoa sekä tutkimuksessa että käytännön toimenpiteissä. Lisäksi menetelmän käytön laajentamiseksi asuinympäristöjen arvioinnista julkisen liikenteen ja rakentamisen arviointiin työskennellään parhaillaan.

Profeetta omalla maallaan?

Iwarsson suhtautuu varsin vaatimattomasti toimintaansa Ruotsissa.
-Malli ei ole kovin laajalle levinnyt Ruotsissa. Olen saanut paljon enemmän huomiota mallille muissa maissa.

Toisaalta eräässä hankkeessa ruotsalainen kunta velvoitti kaikki toimintaterapeuttinsa käyttämään Housing Enabler -arviointia.
-Opimme tästä paljon menetelmän käyttämisestä laajamittaisessa toteutuksessa.

Yksi Housing Enabler -menetelmän hyödyntämistä hidastava seikka saattaa olla eri ammattikuntien suhtautuminen esteettömyystyöhön.
-Olen kokenut, että muissa maissa, joissa olen työskennellyt, ovat muut ammattikunnat olleet aktiivisempia ja kiinnostuneempia. Ruotsissa Iähinnä toimintaterapeutit tuntevat menetelmän.

Esteettömyys on poliittinen kysymys

Iwarsson painottaa esteettömyyden poliittisuutta. Kansainvälisesti lainsäädäntö heijastelee laajaa vaihtelua arvoissa.
-Ruotsissa, Suomessa ja useissa muissa läntisissä maissa on yksi yhteinen lainsäädäntö kaikille kansalaisille ja kaiken tulisi olla esteetöntä. Unkarissa, missä olen ollut mukana tutkimustyössä, on yksi lainsäädäntö "normaaleille" ihmisille ja erillinen lainsäädäntö "vammaisille" ihmisille.
-Yhdysvalloissa julkisella puolella on hyvin tiukat esteettömyysvaatimukset. Sen sijaan omaan asuntoon ei ole mahdollisuuksia saada tukea muutostöihin, jollei ole ottanut yksityistä terveydenhuoltovakuutusta.

Näin ollen esteettömyyttä on tarpeen edistää eri tasoilla politiikassa, lainsäädännössä, koulutuksessa ja liiketoiminnassa. -Oma päätehtäväni on toimia tutkijana. Niinpä pyrin edistämään kehittämistyötä tekemällä laadukasta tutkimusta ja vaikuttamalla politiikkoihin, yhteiskuntaan, yrityksiin ja koulutukseen tutkimustulosten perusteella, Iwarsson toteaa.

Keskeisten käsitteiden selkeä määrittely on tärkeää

Kun keskustelee eri tahojen kanssa niin poliittisesta käsitteestä kuin esteettömyys, joutuu laatimaan selvät määrittelyt.
-Yleisesti ottaen vammaisjärjestöt edistävät Universal design -periaatetta, mitä voi pitää oikeutettuna. Universal design ei kuitenkaan mielestäni alkuperäisen määrittelynsä mukaan ole todella saavutettavissa vaan ihannetila, johon pyritään.

Iwarsson ja Ståhl (2003) määrittelevät keskeiset käsitteet esteettömyys, Universal design ja käytettävyys sosiaali- ja terveydenhuollon yhteyksissä. Yksinkertaistetusti esteettömyys on objektiivinen normiperustainen tapa tarkastella yksilön ja ympäristön suhdetta. Käytettävyys puolestaan on subjektiivinen lähestymistapa, joka ottaa huomioon toimintakomponentin.
-Universal design tai Design for All on pikemminkin prosessi kattavan asennemuutoksen toteuttamiseksi yhteiskunnassa kuin lopputulos, toteaa Iwarsson.

Iwarsson huomauttaa, että vammaispoliittisesti Housing Enabler -menetelmää voidaan normeihin perustuvana pitää eksklusiivisena. Keskustelua tarvitaan ja luotettava esteettömyyden arviointimenetelmä auttaa etenemään asioissa.
-Itseasiassa Housing Enabler on yksi väline, jolla tehdään näkyväksi normien osallistavuus ja syrjäyttävyys.

Lisätietoa

Iwarsson, S & Ståhl, A. 2003. Accessibility, usability and universal design - positioning and definition of concepts describing person-environment relationship. Disability and rehabilitation, 2003. 25(2) 57-66. Taylor & Francis.

Housing Enabler -menetelmäkoulutus. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

The Enabler Web Site.

Centre for Ageing and Supportive Environments, CASE. Faculty of Medicine. Lund University.