ESOK-hanke 2006-2011

POLULLA-hankkeessa rakennetaan korkeakouluopiskelun ohjaus- ja tukipalveluja

Marjaana Marttilan ja Maarit Heusalan haastattelu

Myös korkeakouluopiskelijoilla ilmenee opiskeluun liittyviä vaikeuksia ja esteitä, joita voidaan helpottaa opintojen ohjauksella ja tuella. Polulla-projektissa rakennetaan toimintatapoja esteiden ja vaikeuksien voittamiseksi.   Kehittämistoimet kohdistuvat opintojen ohjaukseen ja opiskelussa tukemiseen, opiskelijahuoltoon sekä psykososiaalisen tuen järjestämiseen.

Polulla -projektin varsinaisen kohderyhmän muodostavat Diakonia-ammattikorkeakoulun, Diak Etelä -yksikön ja Laurea-ammattikorkeakoulun Vantaa-instituutin sosiaali-, terveys- ja kulttuurialan opiskelijat.  Hankkeessa toteutuu moniammatillinen verkostotyö: toimintojen kehittämiseen tarvitaan koko korkeakouluyhteisöä sekä mm. kunnallista sosiaali- ja terveydenhuoltoa.

Polulla-projektissa syntyy haasteita kohdanneiden opiskelijoiden ohjauksen kokonaiskuvaus.  Lisäksi projektissa tuotetaan materiaalia niin sanottujen yleisaineiden opetukseen ja ohjaukseen.

Marjaana Marttila toimii Polulla-hankkeen koordinaattorina ja Maarit Heusala kuraattorina Diakonia-ammattikorkeakoulusssa. He molemmat ovat kiinnostuneita opiskeluun ja oppimiseen liittyvistä haasteista ja ovat aloittaneet erityisopettajaopinnot.

Marttila ja Heusala ovat kohdanneet moninaisia oppimisen esteitä ja yleisimpiä niistä ovat lukemisen, kirjoittamisen ja hahmottamisen vaikeudet. Kasvavana ryhmänä he mainitsevat eri tavoin psyykkisesti oirehtivat opiskelijat. Opiskelijat kärsivät mm. masennuksesta, uupumuksesta, paniikkihäiriöistä sekä esiintymisjännityksestä.

Kuraattoritoiminnalle on tarvetta ja kysyntää myös korkeakouluissa. Opiskelijat ottavat yhteyttä kuraattoriin myös äkillisissä elämänkriiseissään, parisuhde- ja perheongelmissa sekä asumiseen ja talouteen liittyvissä asioissa. Lisäksi keskusteluja käydään identiteettiin (ammatillinen ja oma persoona) liittyvissä kysymyksissä.

Polulla-projektin myötä pyritään vaikuttamaan fyysisen, psyykkisen sekä sosiaalisen esteettömyyden toteutumiseen korkeakouluissa. Tärkeää on esteettömyyttä edistävien ajatus- ja toimintamallien juurruttaminen ammattikorkeakouluympäristöön.

Haasteelliseksi koetaan oppilaitoksen ja verkostomaisen ammattikorkeakoulun opiskeluilmapiiri: kuinka siitä saadaan esteettömyyttä edistävä ja kaikkia opiskeluissaan kannustava. Tärkeänä pidetään, että päättäjätasolle saadaan tietoa ammattikorkeakouluopiskelijan arkitodellisuudesta.

Polulla-hankkeen kuluessa suurimmat onnistumisen kokemukset ja edistysaskeleet liittyvät opiskelijahuoltoryhmän toiminnan kehittymiseen. Merkittävää on ollut erilaisten tuki- ja ohjauspalveluiden rakentaminen koulutukseen: mm. lisäryhmät, lukitestaukset ja opintoterapeutin palvelut.

Lopuksi Marjaana ja Maarit toteavat, että haastattelemalla opiskelijoita saadaan ja saataisiin merkittävää tietoa sekä laajempaa näkemystä esteettömyyden edistämiseksi korkeakouluympäristöissä.

Lisätietoja POLULLA-hankkeesta:

kuuluu seuraaviin kategorioihin: , ,